Reklamacje i zwroty


Reklamacje i zwroty


1. Kupujący posiada prawo złożenia reklamacji odnośnie umowy sprzedaży.

2. Reklamacje można składać w następujący sposób:
- mailowo- wysyłając wypełniony formularz reklamcji  na adres sklep@kieltech.pl
- pisemnie- wysyłając wypełniony formularz reklamacji  na adres IMPORT-EKSPORT ART. PRZEMYSŁOWYCH, UL.GÓRSKA 13, 32-447 ŁYCZANKA z dopiskiem "Reklamacja"-
- osobiście w siedzibie Sprzedawcy
- w inny sposób zapewniający dotarcie oświadczenia o reklamacji do Sprzedającego.

 3. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu oraz, który Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

4. Reklamacja z tytułu niezgodności towaru konsumenckiego z umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

5. Jeśli po otrzymaniu produktu Klient znajdzie w nim wady fizyczne lub prawne, które uprawniają go do skorzystania z rękojmi za wady produktu, powinien o tym fakcie powiadomić firmę Import-Eksport  zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy.

7. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową , Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności.

8. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni- uważa się, że uznał je za uzasadnione.

9. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz.1176 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem  terminu.


6. Jeżeli Konsument korzysta z prawa odstąpienia od umowy, jest on obowiązany odesłać towar w terminie nie dłuższym niż czternaście dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym na własny koszt.

7. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.

8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem, chyba że ustalono inaczej.

9. Konsument może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od wydania rzeczy bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem:

10. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku zwrotu towaru, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów jego dostawy do Sprzedawcy.

11. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru przesłanego (zwróconego) przez Klienta, dokonuje zwrotu otrzymanej przez niego zapłaty.

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie